ახალი წესები რუსეთში ადმინისტრაციული დავების გადასაჭრელად


ARCHIVE: 2020


2020 წლის 9 სექტემბერი

2020 წლის 6 სექტემბერს ძალაში შევიდა „ინტელექტუალური საკუთრების ფედერალური აღმასრულებელი ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული დავების განხილვისა და გადაწყვეტის წესები“. ამ თარიღისთვის, როსპატენტის 2003 წლის 22 აპრილის ბრძანება № 56 „საპატენტო სააპელაციო პალატის მიერ საჩივრების და განაცხადების შეტანის წესისა და მათი განხილვის შესახებ“ აღარ მოქმედებს.

დადგენილია როსპატენტის სხვადასხვა გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებული დავების გადაწყვეტის წესი, მათ შორის ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებები, აგრეთვე ამგვარი ობიექტების რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილებები. ასევე, წესები ამჟამად ვრცელდება გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან დაკავშირებულ დავაზე როსპატენტის გადაწყვეტილებების მიხედვით.

ერთ – ერთი მთავარი სიახლე არის იმ პირისათვის უფლების მინიჭება, რომელმაც წარმოადგინა შედავება ან განცხადება აღნიშნულ დამატებითი არგუმენტებთან, აგრეთვე დამატებითი დოკუმენტები და მასალები დავის განხილვის დროს. მეორე მხარეს ეცნობება ასეთი არგუმენტების შესახებ და მიეცემა უფლება, წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრება აღნიშნულთან დაკავშირებით.

გარდა ამისა, საბჭოს მოსმენებს თან ახლავს აუდიო და (ან) ვიდეოჩანაწერები, რომლებიც ინახება მოსმენის ჩატარების დღიდან ოთხი თვის განმავლობაში. აუდიო ჩანაწერი შეიძლება დავის მხარეებს გადაეცეთ შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე მისი წარდგენის დღიდან ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში.

ახალ წესებში ასევე უფრო დეტალურად არის აღწერილი როსპატენტთან ურთიერთობის პროცედურა მისი ოფიციალური ვებ-გვერდის და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. ეს სიახლე გამართლებულია მრავალი მიზეზით, მათ შორის ქაღალდის დოკუმენტაციის გაციფრულების დროის შემცირების და შესაბამისად, დავის განხილვის ყველა ეტაპის თვალსაზრისით. ამასთან, დავების განხილვასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი და მასალა უნდა გამოქვეყნდეს როსპატენტის ვებ-გვერდზე შესაბამისი საბჭოს მიერ მისი მიღებიდან ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში.

აღსანიშნავია, რომ შეიცვალა პროცედურული ვადებიც. ამრიგად, საჩივრის ან განცხადების ოფიციალური განხილვა არ უნდა გაგრძელდეს ხუთ სამუშაო დღეზე მეტ ხანს, ერთი თვის სანაცვლოდ, როგორც ეს გათვალისწინებული იყო წესებით წინა ვერსიაში. თუ ოფიციალური განხილვის ეტაპზე განმცხადებელს გაუგზავნეს თხოვნა გარკვეული ხარვეზების აღმოფხვრის აუცილებლობის მითითებით, განმცხადებელმა უნდა აღმოფხვრას ისინი და აცნობოს როსპატენტს ამ მოთხოვნის გაგზავნის დღიდან არა უმეტეს ორი თვისა. ამის შემდეგ, ათი დღის განმავლობაში განიხილება განმცხადებლის პასუხი და მიიღება გადაწყვეტილება ასეთი განხილვის შედეგად.

უფრო მეტიც, განახლებული წესების თანახმად, თუ როსპატენტთან კომუნიკაცია ხორციელდება ელექტრონული გზით, როსპატენტში გაგზავნილ მასალებზე განმცხადებლის ელექტრონული ხელმოწერის არსებობა არ არის საჭირო. „მიხაილიუკი, სოროკოლატი და პარტნიორების“ პროფესიონალები თვალყურს ადევნებენ საპატენტო უწყებების კანონმდებლობაში განხორციელებულ ყველა ცვლილებას მთელ მსოფლიოში. იმისათვის, რომ შეუკვეთოთ უფასო კონსულტაცია, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გზით.