სიახლეები ევრაზიული დიზაინების შესახებ


ARCHIVE: 2020


2021 წლის 11 იანვარი

როგორც ადრე აღინიშნა, რიგმა ქვეყნებმა მოახდინეს ოქმის რატიფიცირება დიზაინების დაცვის თაობაზე, ხოლო ყირგიზეთმა გადასცა რატიფიკაციის სიგელი მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის (ისმო) გენერალურ დირექტორს.

2020 წლის 8 დეკემბერს გაიმართა სამუშაო ჯგუფის სხდომა, რომლის დროსაც განიხილეს დიზაინების დაცვის სისტემის შექმნა ევრაზიის საპატენტო კონვენციის შესაბამისად. მონაწილეებს შორის იყვნენ ევრაზიის საპატენტო უწყების, აგრეთვე წარმომადგენლები შემდეგი წევრი ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, რუსეთი და ტაჯიკეთი. ამ სხდომის შედეგად მიღწეულ იქნა შეთანხმება საპატენტო ინსტრუქციის პროექტების და დიზაინების განაცხადების საფასურებთან დაკავშირებული დებულების თაობაზე.

ყირგიზეთის შემდეგ, 2020 წლის 9 დეკემბერს გენერალურ დირექტორს ოფიციალური სიგელი ოქმის რატიფიცირების თაობაზე გადასცა აზერბაიჯანის წარმომადგენელმა გაეროში.

2020 წლის 16 დეკემბერს დიზაინების დაცვის შესახებ ოქმის რატიფიცირება მოხდა ტაჯიკეთის რესპუბლიკის უმაღლესი კრების მიერ.

2020 წლის 17 დეკემბერი სომხეთის რესპუბლიკის რატიფკაციის სიგელის დეპონირება მოხდა ისმო-ს გენერალური დირექტორისთვის. სომხეთი გახდა მესამე სახელმწიფო, რომელმაც ოქმის რატიფიცირების სიგელი გადასცა დეპოზიტორიუმს. ოქმი ძალაში შედის პირველი სამი ქვეყნისთვის, რომლებმაც მოახდინეს მისი რატიფიცირება მესამე ქვეყნის მიერ სარატიფიკაციო სიგელის დეპონირებისთვის გადაცემიდან სამი თვის შემდეგ. ევრაზიის დიზაინების დარეგისტრირება ყირგიზეთში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში იქნება შესაძლებელი 2021 წლის 17 მარტიდან.

ევრაზიის საპატენტო კონვენციაში მონაწილე ქვეყნები აღნიშნავენ, რომ იურიდიული დაცვის სახელმწიფოთაშორისი სისტემის შექმნაზე მუშაობას აქვს მრავალი უპირატესობა. ეს ხელს უწყობს ეფექტური თანამშრომლობის, ინდუსტრიისა და ვაჭრობის განვითარებას, ასევე რეგიონების საინვესტიციო პოტენციალის გაზრდას.