ცვლილებები ბელორუსის კანონმდებლობაში გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ


ARCHIVE: 2020


2020 წლის 7 სექტემბერი

2020 წლის 29 აგვისტოს ძალაში შევიდა ცვლილებები ბელორუსის რესპუბლიკის კანონმდებლობაში „გეოგრაფიული აღნიშვნების შესახებ“. მათი მიზანია გეოგრაფიული აღნიშვნების რეგისტრაციის პოპულარიზაცია და რეგიონალური ბრენდების იმიჯის ამაღლება.

გეოგრაფიული აღნიშვნა წარმოდგენილია, როგორც ინტელექტუალური საკუთრების ცალკეული ობიექტი, ხოლო ადრე გეოგრაფიულ აღნიშვნაში შედიოდა საქონლის ადგილმდებარეობის წარმოშობის დასახელება და წარმოშობის აღნიშვნა. გარდა ამისა, ცვლილებები შეეხო რეგისტრაციის პროცედურას, დოკუმენტაციის ჩამონათვალს და ინფორმაციას, რომელიც გეოგრაფიული აღნიშვნის რეგისტრაციისთვის უფლებამოსილ ორგანოს უნდა წარედგინა.

კერძოდ, საჭიროა NCIP- სთვის კომპეტენტური ორგანოს აზრის მიწოდება, იმასთან დაკავშირებით, რომ პროდუქტს აქვს განსაკუთრებული თვისებები, ხარისხი, რეპუტაცია ან სხვა მახასიათებლები, რაც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მის გეოგრაფიულ წარმოშობაზე, ბუნებრივ პირობებზე ან ამ გეოგრაფიული ობიექტისთვის დამახასიათებელ ადამიანურ ფაქტორებზე. ადრე ითვალისწინებდნენ პროდუქტის მხოლოდ განსაკუთრებულ თვისებებს, ახლა კი გაფართოვდა უნიკალური მახასიათებლების ჩამონათვალი. ეს მეტი პროდუქტის დასახელებისათვის დაცვის მოპოვების საშუალებას იძლევა, ბელორუსის უნიკალური იმიჯის შექმნის მიზნით.

მსგავსი დოკუმენტი ახლა უნდა იქნას უზრუნველყოფილი გეოგრაფიული აღნიშვნის გამოყენების უფლების განახლებისთვის და იგი უნდა გაიცეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ განაცხადის წარდგენის დღიდან ათი წლის ვადის ბოლო წლის განმავლობაში. უცხოელმა განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს წარმოშობის ქვეყანაში გეოგრაფიული აღნიშვნის გამოყენების უფლებას უფლების განახლების დღისათვის.

გარდა ამისა, კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით შეიცვალა საფასურის ოდენობა, რომელიც დაეკისრა ადმინისტრაციული პროცედურით, როგორც გეოგრაფიული აღნიშვნის გამოყენების უფლების რეგისტრაციის შემთხვევაში, ისე მისი განახლებისთვის. მიხაილიუკი, სოროკოლატი და პარტნიორების სპეციალისტები თვალყურს ადევნებენ მოქმედ კანონმდებლობაში განხორციელებულ ყველა ცვლილებას და საპატენტო უწყების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის განახლებას მთელ მსოფლიოში. გამოიყენეთ უფასო კონსულტაციის ფორმა და ჩვენ ძალიან მალე დაგიკავშირდებით.